• سید نبیل عالم جلیل آقای حاج سید علی خراسانی معروف بعلم الهدی فرمود مشهدی محمد ترک سالهای چند بود بمن اظهار ارادت می کرد و بنماز جماعت حاضر می شد […]
  • متن حدیثالضحک الکلینی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن معمّر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت : جعلت فداک الرجل یکون […]
  • ۷۴- ابراهیم بن محمود گوید یکی از اصحاب ما میگفت در محضر حضرت رضا علیه السلام از شستن دست قبل از غذا خوردن سخن به میان آمد امام علیه السلام […]