• ۴- محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم شهادت زنان در نکاح و یا طلاق و یا در رجم جایز است؟فرمود: شهادت زنان در مواردی که مردان […]
  • متن حدیثالحسد و البغضاء ۱- الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن إسماعیل القرشی ، قال […]
  • متن حدیثسوره الحاقّه ( ۶۹ ) الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن عمر بن محمّد الجعابی ، قال : حدّثنی أبو محمّد الحسن بن عبدالله الرازی التمیمی ، قال : […]