• متن حدیثو من أراد أن لایشتکی أذنه فلیجعل فیها عند النوم قطنه .پیشگیری از درد گوش هر کس می خواهد که به گوش درد دچار نشود هنگام خواب قدری پنبه […]
  • صدیقمعظم سید مکرم حاج سید محمد معروف به امین الذاکرین نقل فرمود : یک نفر از تجار محترم خرمشهر بنام حکیم به مشهد مقدس برای زیارت مشرف شده بود و […]
  • مجموعهای است در اخبار و روایات وارده از حضرت رضا (ع) در طب که به رساله ذهبیه نیز مشهور است. و آن را به محمد بن حسن جمهور عمی نسبت […]