• : در آن سال که هارون به حج رفت حضرت امام رضا (ع) نیز به قصد رفتن به حج از مدینه خارج شد . سپس به کوهی که از طرف […]
  • وی پارچه فروش بود ، و از همین رو ، لقب ( بیّاع السابری ) داشت . با این حال ، از روایان موثق بود و به سِمت وکالت حضرت […]
  • سخنان کوتاه و پند و اندرزهایی که از آن حضرت بر جای مانده است و به نقل از نثر الدررامام رضا (ع) فرمود : پرهیز بیمار از مضرات ، ترک […]