• بی هوایش پری نمی ماندچشم های تری نمی ماند واژه ی عاشقی وسط باشدواژه ی بهتری نمی ماند تا که قم هست و هست معصومهبی حرم مادری نمی ماند بانوی […]
  • در روز هشتم جمادی الاول ۱۳۳۴ ق پای خشکیده مردی عافیت داده شد . کربلایی رضا می گوید : من از کربلا برای زیارت امام رضا راهی شدم تا رسیدم […]
  • آیا بدون شناخت امامرضاعلیه السلام و بهره گیری از نور و دانش و معارف او می توان ادعای پیروی از حضرتش را داشت ؟ و چگونه کسی که از سنن […]