• او میکوشید زندگی مردمرا نظامدار و برای آنها تعیین برنامه کند . در عرصه این برنامه ضمن توجه دادن به دنیا تأکید بر آخرت داشت و مردم را به انجام […]
  • اینک جریان دیگر:کردی کلاتی سی و پنج ساله ای بر اثر افتادن از بالای چوب بست از کمرفلج شده بود و با چوب زیر بغل، به زحمت راه می رفت.پس […]
  • الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجۀ الزجاجۀ کأنها کوکب دری یوقد من شجره زیتونۀ ولا شرقیۀ و لا غربیۀ یکاد زیتها یضیء و […]