• اوضاع پر آشوب آن زمان که آشوب و بلوا و شورشها از هر سو مردم را فرا گرفته بود ، ایجاب می کرد که ذهن آنان را به طرقی از […]
  • متن حدیثالمُؤمِنُ اِذا قَدرَ لَم یَأخُذُ اَکثَرَ مِن حَقّهنکته ای بشنو ز فرزند رسول آن که مردم را امام و پیشواست گر که قدرت دست مؤمن اوفتاد بیشتر از حقّ […]
  • ۲۴- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود از علامات فقه حلم و بردباری و علم و دانش و سکوت و دم فرو بستن و حفظ اسرار است.سکوت یکی […]