• متن حدیثمَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِن المَخلوقین لَم یَشکُر اللهَ عزّوجلّشنیده ام که علی بن موسی کاظم خدیو طوس ، بفرمود نکته ای زیبا کسی که نیکویی خلق را نداشت […]
  • تفسیر قرآن در خراسان , در آغاز اسلام , قدر و منزلتی نداشت چنان که موقعیت تعلیم قرآن نیز در حالت ضعف بود, زیرا احادیث صحابه ای که در خراسان […]
  • ۲۳ – سلیمان بن جعفر گوید: علی بن عبیدالله علوی گفت: دوست دارم خدمت حضرت رضا علیه السلام برسم، گفتم پس چرا به ملاقات ایشان نمیروی، گفت: عظمت و بزرگی […]