• معجزه امام رضا (ع) در تبدیل خاک به طلا ابراهیم بن موسی می‌گوید: از حضرت رضا علیه السلام کمک مالی می‌خواستم و بر آن اصرار می‌کردم. روزی به همراه امام […]
  • حال اگر بخواهیم از جهت دیگر بر سیاست سیستم مأمونی نظر بیفکنیم ، می بینیم که او در سیاستی که با مردمخواه عرب ها و خواه ایرانیان به ویژه اهالی […]
  • ۱۲- زکریا بن آدم گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم در نظر[صفحه ۷۸۶]دارم از میان اهلبیت خودم مهاجرت کنم، زیرا در میان آنها گروهی نادان پیدا شدهاند.فرمود: از این […]