آرشیو کرامت چهل و نهم امام رضا

  • شفای موقتی دکتر حرف آخر زد کمر رسول شکست، اشک از چشمان رسول به روی صورتش غلتید و روی زانوانش نشست.او صدها کیلومتر را به همسر بیمارش م آمده بود […] 0

    کرامت چهل و نهم امام رضا

    شفای موقتی دکتر حرف آخر زد کمر رسول شکست، اشک از چشمان رسول به روی صورتش غلتید و روی زانوانش نشست.او صدها کیلومتر را به همسر بیمارش م آمده بود […]

    ادامه ...